Menú boton

Àrea Administrativa

Àrea Administrativa

Administración

El àrea administrativa d'una empresa és la que s'encarrega de funcions com: contractacions, pagaments, vendes, entre altres coses. Generalment qui s'encarrega de les dites activitats és el departament de recursos humans.

L'àrea administrativa es definix com al departament que s'encarrega del anàlisi administrativa i control de la mateixa.

Administración

Les funcions d'una assessoria-gestoria administrativa es basen a oferir un assessorament i una prestació de qualitat en cada un dels servicis d'intermediació entre ciutadans, xicotetes i mitjanes empreses i l'Administració Pública.

Servicis:

Tramitació i gestió en els registres.

Davant dels diferents Resgistros:

 1. Civil
 2. Mercantil
 3. Propietat
 4. Sol·licitud de notes simples.
 5. Certificacions.
 6. Inscripcions.
 7. Legalizació de llibres d'empresa:
 8. Llibres comptables.
 9. Llibres d'actes.
 10. Llibres de socis, etc.

Assessoria fiscal i comptable.

Declaraciones de:

 1. Renda
 2. Patrimoni
 3. Societats
 4. Administració de la Comptabilitat.
 5. Revisió dels comptes anuals.
 6. Elaboració d'informes comptables.

Assessoria en matèria laboral.

 1. Confecció de contractes i nòmines.
 2. Tramitació d'acomiadaments.
 3. Tramitació d'incapacitats.
 4. Expedients de regularització d'ocupació
 5. Assegurances Socials del personal.
 6. Tramitació d'Altes i Baixes.